Real Decreto 108/2016, do 18 de marzo, polo que establecense os requisitos esenciais de seguridade para a comercialización dos recipientes a presión simples

Publicouse o Real Decreto 108/2016, do 18 de marzo, polo que establecense os requisitos esenciais de seguridade para a comercialización dos recipientes a presión simples

Un Recipiente a Presión Simple e un recipiente destinado a conter ar ou nitroxeno a unha presión interna relativa superior a 0,5 bar, que non se destinará a estar sometido a unha lapa.


Este Real Decreto, establece os requisitos esenciais de seguridade esixibles aos recipientes a presión simples, co fin de garantir un elevado nivel de protección da saude e da seguridade das persoas, así como da protección dos animais domésticos e dos bens.


Ten por obxeto a trasposición ao ordeamento xurídico español da Directiva 2014/29/UE do Parlamento e do Consello, do 26 de febreiro de 2014, sobre a armonización das lexislacions dos Estados membros en materia de comercialización dos recipientes a presión simples.


Requisitos esenciais.

Os recipientes cuxo producto PS × V > 50 bar·l cumprirán os requisitos esenciais de seguridade que figuran no anexo I do Real Decreto

Os recipientes cuxo producto PS × V 50 bar·l diseñaranse e fabricaránse segundo os últimos avances que nesta materia estén a aplicarse nalgún dos Estados membros.

créditos

deseño:
francisco iglesias
www.estcurare.com
programación:
xurxo pereira